UŻYWAMY CIASTECZEK.

Więcej na stronie polityka prywatności

Realizujemy wyłącznie zamówienia od 50 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta. Pobierz kalendarz na 2021!

Polityka prywatności sklepu

 
I. Postanowienia ogólne

 

 1. W związku z Państwa aktywnością w naszym Serwisie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.baziolka.pl (dalej: Serwis) oraz świadczonych w ramach jego działania usług (dalej: Usługa), a w szczególności w przypadku, gdy zdecydowali się Państwo na zawarcie z nami Umowy oferowanych przez nas towarów (dalej: Umowa), może okazać się konieczne przetwarzanie podawanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Przez pojęcie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (dalej: przetwarzanie).
 3. Wskazujemy, że przetwarzane danych osobowych ma miejsce na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi materię przetwarzania danych osobowych.
 4. Podmiotem decydującym o sposobie, celach i bezpieczeństwie przetwarzania Państwa danych osobowych jest administrator, którym pozostaje SWEDEPONIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kraśniczej Woli pod adresem: 05-825 Kraśnicza Wola 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036732, NIP 5291000035, REGON 01067841500000 (dalej: Administrator).
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach i wątpliwościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: odo@swedeponic.pl.
 6. W trakcie korzystania przez Państwa z naszego Serwisu lub Usług albo zawierania Umów dochodzi do gromadzenia i przetwarzania:
  • danych osobowych przekazywanych przez Państwa,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie
 7. Cel i zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.
 8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania pozwalające na zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed ich zabraniem, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osobę nieuprawnioną, jak również przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, dobrowolność podania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarzania Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach i w oparciu o wskazane podstawy prawne:
  • świadczenia usług lub zawarcia z Państwem umów, w tym sprzedaży towarów i następnie jej wykonania, dostarczenia zamówionych towarów tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonywania obowiązku prawnego na nas ciążącego wynikającego z przepisów prawa podatkowego, administracyjnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • rozpatrywania zgłoszonych w związku z wykonaniem umowy reklamacji i kontaktu z Państwem w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • dochodzenia przeciwko Państwu roszczeń lub ochrony w przypadku występowania z roszczeniami wobec nas, jak również w celach marketingowych związanych z oferowaniem przez nas swoich produktów i towarów oraz korzystania z usług odbiorców oraz z uwagi na stosowany przez Administratora system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako okoliczności zaliczanej do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • w innych wyraźnie wskazanych i określonych celach na podstawie Państwa zgody tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w każdym wypadku pozostaje dobrowolne, ale w określonym zakresie wskazanym przez Administratora konieczne dla zawarcia lub wykonanie Umowy, rozpatrzenia reklamacji, albo podjęcia na Państwa żądanie innych czynności.
 3. Administrator na etapie pozyskiwania Państwa danych osobowych wskazuje podanie których danych osobowych pozostaje konieczne w rozumieniu ust. 2.

 

III. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionych przez Administratora – innym podmiotom (odbiorcom danych) do których zalicza się:
 • podmioty uprawnione do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa np.: organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje publiczne;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora np.: dostawcy usług technicznych, podmioty świadczące usługi doradcze, kancelarie prawne, biura rachunkowe, księgowe, biura doradztwa podatkowego, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmioty współpracujące w ramach realizacji umów lub usług świadczonych przez Administratora, firmom świadczącym usługi kurierskie;
 • dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

IV. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 

 1. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu na zasadach określonych w RODO prawo:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 3. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

 

V. Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe przechowywane przez nas będę przez okres:
  • niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umowy; okres ten będzie wydłużony również o okres przedawnienia roszczeń związanych z zawieranymi umowami świadczonymi usługami,
  • wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz archiwizacyjnych, a w szczególności przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał związany z zawartą umową, obowiązek zapłaty podatku,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane na przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez Państwa. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 

VI. Google Analytics, Plug-in postali społecznościowych

 

 1. Administrator informuje, że korzysta z mechanizmów internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnionego przez przedsiębiorstwo Google (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA) – Google Analytics.
 2. Oprogramowanie wskazane w ust. 1 umożliwia analizę przez Administratora oraz odbiorców danych sposobu korzystania ze strony internetowej.
 3. Szczegółowe zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
 4. Administrator udostępnia w Serwisie plug-in (wtyczki) do portali społecznościowych Facebook, Tweeter, Instagram.
 5. Informujemy, że dostawcami plug-in pozostają:
  • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA,
  • Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
 6. Wskazane w ust. 5 podmioty w żaden sposób nie przekazują nam informacji o rodzaju gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystywana. Wskazane podmioty nie przekazują nam również żadnych gromadzonych przez nich danych.
 7. Administrator nie ma żadnego wpływu na rodzaj i zakres danych pozyskiwanych i przetwarzanych przez wskazane w ust. 5 podmioty oraz zasady i procedury przetwarzania pozyskanych danych.
 8. Celem uzyskania informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz prywatności zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z wyżej wskazanymi podmiotami lub zapoznania się z ich politykami prywatności dostępnymi pod adresami:

 

VII. Pliki cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);
  • wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
 3. Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  • podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm dostawców usług współpracujących z Administratorem. Pozwalają one dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej. Zmiana zasad stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.

 

 

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kwota częściowa
0,00 
Całkowita kwota
0,00 
Kontynuj zakupy
0