Realizujemy wyłącznie zamówienia od 50 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta. Pobierz kalendarz na 2021!

Polityka prywatności

 

I WSTĘP

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu funkcjonującego pod adresem www.baziolka.pl (dalej: Serwis lub Sklep internetowy), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Swedeponic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniczej Woli 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dalej: Administrator lub Swedeponic). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 22 755 79 79 lub adresu e-mail: kontakt@swedeponic.pl.
   Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: odo@swedeponic.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
   • 1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
   • 2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  5. Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych użytkowników Serwisu został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

 

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

    1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
    2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
    3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
     • 1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
     • 2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
     • 3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
    4. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
    5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
     • 1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
     • 2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
     • 3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
     • 4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     • 5) przenoszenia danych do innego administratora,
     • 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
     • 7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
    6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
    7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

 

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

    1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
     w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
    2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie.
    3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

 

III. B. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

      1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
       • 1) zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
       • 2) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
       • 3) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”;
       • 4) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
       • 5) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
      2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
       • 1) imię,
       • 2) nazwisko,
       • 3) adres e-mail,
       • 4) numeru telefonu,
       • 5) adres dostarczenia zamówienia,
       • 6) adres IP,
       • 7) inne dane przekazane przez użytkownika.
      3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
       • 1) czas niezbędny do realizacji umowy,
       • 2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
       • 3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
       • 4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
       • 4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 

III. C. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

      1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
       • 1) komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
       • 2) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach Administratora oraz podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.
      2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
      3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
       • 1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
       • 2) czas do momentu wycofania zgody.
      4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

 

III. D. FACEBOOK

      1. Swedeponic jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/Baziolka (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
      2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
       • a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
       • b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
      3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
       • a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
       • b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
       • c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
      4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z:
       • a) regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
       • b) „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub
       • c) przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
      5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
       • a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
       • b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
       • c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
      6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
      7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
       z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
      8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
       i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
      9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności
       i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

       • a) w niniejszym dokumencie,
       • b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,
       • c) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
      10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
      11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:
       https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 

III. E. INSTAGRAM

      1. Swedeponic jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.instagram.com/baziolka/ (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
      2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach Instagramu, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:
       • a) w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
       • b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
      3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
       • a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach Instagramu,
       • b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
       • c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
      4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu wynikają wprost z:
       • a) regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
       • b) „Zasad dotyczących danych na Instagramie” (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875) lub
       • c) przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.
      5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
       • a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagramu),
       • b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
       • c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka.
      6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
      7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
      8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktówi usług Instagramu, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
      9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
       • a) w niniejszym dokumencie,
       • b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,
       • c) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
      10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
      11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 

III. F. YOUTUBE

      1. Swedeponic jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCtzicFfmTgZhECoUfPfbXdw (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
      2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
       • a) w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
       • b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
      3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
       • a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
       • b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
       • c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
      4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
       • a) regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
       • b) „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
       • c) przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.
      5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
       • a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
       • b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
       • c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
      6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
      7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
      8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
       i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
      9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), Administrator oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
       • a) w niniejszym dokumencie,
       • b) w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
      10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
      11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

 

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

      1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
      2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
      3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
      4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Swedeponic do administrowania Serwisem.
      5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
      6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
      7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie www.baziolka.pl/polityka-cookies.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu www.baziolka.pl.
     2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów, usługodawców i innych podmiotów zewnętrznych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
     3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
      • 1) rozwoju technologii,
      • 2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
      • 3) rozwoju Serwisu.
     4. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0