Realizujemy wyłącznie zamówienia od 80 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta.

Regulamin

 

§1
Postanowienia ogólne, definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta, z Serwisu znajdującego się na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.baziolka.pl.
 2. W Regulaminie zawarte są postanowienia dotyczące w szczególności:
  • rodzaju i zakresu Usług oferowanych przez Sprzedawcę,
  • warunków korzystania i świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne dla świadczenia tych Usług,
  • zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
  • zasad zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  • zasad i formy płatności i dostawy Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  • trybu postępowania reklamacyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub zawarciem Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 4. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://baziolka.pl/regulamin/ przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Usług lub przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Regulamin jest również udostępniony na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwi Klientowi dostęp do jego treści, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
 5. Serwis i Sklep prowadzone są i pozostają własnością Sprzedawcy tj. SWEDEPONIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kraśniczej Woli pod adresem: 05-825 Kraśnicza Wola 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036732, NIP 5291000035, REGON 01067841500000.
 6. Sprzedawca świadczy Usługi oraz zawiera Umowy Sprzedaży zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Przez użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką listerą rozumie się:
 • Cookies – małe fragmenty tekstu oraz pliki używane głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu oraz do utrzymywania procesu składania Zamówienia i korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady wykorzystywania Cookies określone zostały w polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej na Serwisie;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Grupa Towarów – przyjęty przez Sprzedawcę podział oferowanych Towarów według ustalonych właściwości, parametrów, rodzajów form i cech poszczególnych Towarów ułatwiający Klientowi na etapie wyboru Towaru szybsze jego wyszukanie;
 • Klient – pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Konsument, jak również przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • Konsument – Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, mająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę i mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis/System teleinformatyczny Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze. zm.) działający pod adresem internetowym https://baziolka.pl;
 • Sklep – element infrastruktury technicznej, informatycznej i oprogramowania Serwisu umożliwiający zawieranie przez Strony Umów Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 • Sprzedawca – podmiot o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.
 • Strony/Strona – Klient lub Sprzedawca;
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy na przechowywanie informacji oraz umożliwiające dostęp do tych informacji w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej postaci;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Stronami, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 1. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • korespondencyjnie na adres Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: kontakt@baziolka.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 755 79 79.
 2. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Umowy Sprzedaży oraz Usługi zawierane są i świadczone w języku polskim.

 

§2
Wymagania techniczne, pliki „Cookies”

 

 1. Dla prawidłowego zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient.
 2. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://baziolka.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu.
 4. Sprzedawca wskazuje, że dla możliwości skutecznego zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z Usług niezbędnym jest posiadanie przez Klienta:
  • komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przesyłanie oraz odbieranie danych;
  • dostępu do poczty elektronicznej;
  • zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 1024×768;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§3
Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  • możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
  • niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
  • podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  • zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  • zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet);
  • zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  • korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
  • ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju.
 2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 3 zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu.

 

§4
Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Sprzedawca przetwarzana Dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy) zawartego pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 2. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji Usług oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę Danych osobowych określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://baziolka.pl/polityka-prywatnosci/

 

§5
Zakaz przekazywania danych o charakterze bezprawnym

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do Systemu teleinformatycznego Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  • wprowadzania do Systemu teleinformatycznego Serwisu danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  • niekorzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgody z prawem.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia ust. 1-3. O powyższym, o ile jest to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń ust. 1-3.

 

§6
Sklep internetowy, Koszyk

 

 1. Sprzedawca w ramach Serwisu prowadzi Sklep dostępny pod adresem: https://baziolka.pl/sklep.
 2. Sklep umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Celem wyboru Towaru Klient winien wykonać następujących czynności:
  • dokonać wyboru Grupy Towarów poprzez skorzystanie z przycisku „Przejdź do sklepu” dostępnego przy każdej Grupie Towarów,
  • dokonać wyboru Towaru w ramach danej Grupy Towarów,
  • dokonać wyboru rodzaju/formy oferowanego Towaru poprzez skorzystanie z opcji „Wybór opakowania”,
  • dokonać wyboru ilości Towaru mającego być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez jego ilościowe określenie w interaktywnym oknie,
  • skorzystać z Usługi Koszyk poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”.
 4. Wybór Towaru w ramach danej Grupy Towarów umożliwia Klientowi zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, w tym ich właściwościami, cechami oraz dostępnością w poszczególnych rodzajach, formach.
 5. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest skorzystanie przez Klienta z Usługi Koszyk.
 6. Usługa Koszyk świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.
 7. Usługa Koszyk umożliwia Klientowi uzyskanie informacji dotyczących rodzaju i ilości wybranego Towarów, ceny poszczególnych Towarów, jak również łącznej ceny Towarów mających być przedmiotem Umowy Sprzedaży, weryfikacji ilości Towarów określonego rodzaju i modyfikacji tej ilości poprzez ich określenie liczebnikiem.
 8. Zasady działania Usługi Koszyk określone zostały w ust. 9 – 14 i stanowią równocześnie z uwzględnieniem treści § 7 opis czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W chwili wykonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 5, otwiera się interaktywne okno Usługi Koszyk „Wózek Sklepowy” umożliwiające Klientowi:
  • zapoznanie się z Towarami umieszczonymi w Koszyku ;
  • wybór opcji „Koszyk” umożliwiającej podgląd Towarów mających być przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz ewentualne dalsze kontynuowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez skorzystanie z przycisku „Przejdź do kasy”;
  • wybór opcji „Sprawdź” umożliwiającej kontynuowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • wybór opcji „Kontynuuj zakupy” umożliwiającego powrót do podstrony z ostatnio wybieranym Towarem.
 10. Z chwilą wyboru wszystkich Towarów, mających być przedmiotem Umowy Sprzedaży tj. z chwila dokonania czynności „Przejdź do kasy” o której mowa w ust. 9 pkt. 2 lub „Sprawdź” o której mowa w ust. 9 pkt. 3, otwiera się podstrona „Podsumowanie zamówienia” która umożliwia kontynuowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Interaktywne okno o którym mowa w ust. 9 dostępne jest dla Klienta w każdym momencie korzystania z Serwisu poprzez kliknięcie ikony koszyka w lewym dolnym rogu, wskazującego liczebnikiem łączną ilość wybranego Towaru.
 12. Klient ma możliwość dodawania do Koszyka wielu oferowanych przez Sprzedawcę Towarów.
 13. Korzystanie z usługi elektronicznej Koszyk kończy się z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży na zasadach o których mowa w ust. 9 tj. przejścia do podstrona „Podsumowanie zamówienia”, lub zaniechania tej czynności. Z tą chwilą dochodzi do zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta Usługi Koszyk.

 

§7
Zawarcie Umowy Sprzedaży, metody i środki korygowania błędów we wprowadzonych danych

 

 1. W chwili otwarcia podstrony „Podsumowanie zamówienia” o której mowa w § 6 ust. 9, celem zawarcia Umowy Sprzedaży na wybrane Towary, Klient:
  • wypełnia formularz danych potrzebnych dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży
  • dokonuje wyboru opcji płatności;
  • potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenia właściwego checkboxa;
  • dokonuje płatności zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności;
  • potwierdzenie dokonanego wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca oznacza na podstronie „Podsumowanie zamówienia” dane niezbędne i konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży oraz nieoznaczone dane opcjonalnie wskazywane przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość na każdy etapie zawierania Umowy Sprzedaży powrotu do wcześniejszego etapu, w tym do ponownego skorzystania z Usługi Koszyk, jak również rezygnacji z jej zawarcia.
 4. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysłane zostaje potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży z informacjami dotyczącymi rodzaju zakupionego Towaru, ceny, terminu wysłania Towaru, danych Klienta podanych na etapie zawierania Umowy, w tym również w celu wykrycia i ewentualnej korekty błędów wprowadzonych danych.
 5. Umowa Sprzedaży oraz jej treść utrwalana jest poprzez udostępnienie Klientowi niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi potwierdzenie jej zawarcia, jak również w systemie informatycznym Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie korekty błędnie wprowadzonych danych.
 7. Celem dokonania korekty Klient winien wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@baziolka.pl informacje o stwierdzonej nieprawidłowości wraz ze wskazaniem korygowanej treści oraz adresu poczty elektronicznej celem potwierdzenia potrzymania korekty. Korekta dotyczyć może w szczególności danych Klienta, danych do dostawy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a w razie jego braku na adres z którego wysłana została informacja o korekcie.
 8. Sprzedawca informuje, że dokonać korekty danych można nie później do czasu wysyłki Towarów.

 

§8
Cena Towaru, termin płatności

 

 1. Cena Towaru podana jest w walucie polskiej i jest ceną brutto (uwzględnia w sobie podatek od towarów i usług – VAT).
 2. Cena Towaru umieszczona jest przy opisie każdego Towaru z chwilą dokonania wyboru rodzaju/formy Towaru.
 3. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów jego dostawy.
 4. O łącznej Cenie Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz innych kosztach obciążających Klienta, Klient informowany jest w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży, w tym również w chwili bezpośrednio poprzedzającej złożenie przez Klienta oświadczenia o zamiarze zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez użycie z opcji „Kupuję i płacę”.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • szybki przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 1111 0010 9836 1987 prowadzony w bank PEKAO  A.,
  • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 05 1240 6348 1111 0010 9836 1987 prowadzony w bank PEKAO  A.
  • płatność kartą płatniczą,
  • przelew BLIK.

– wybór formy płatności dokonywany jest w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży.

 1. Wskazane metody płatności obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278.
 2. W zależności od przyjętej przez Klienta formy płatności, zapłata powinna nastąpić we wskazanych terminach:
  • tradycyjny przelew bankowy o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 – płatność dokonywana w terminie nie dłuższym niż 2 Dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • skorzystanie z systemu płatności o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 3-4 – płatność dokonywana jest niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem wybranego systemu i z wykorzystaniem serwisów oferowanych przez dostawcę systemu płatności o którym mowa w ust. 6.

 

§10
Termin realizacji Umowy Sprzedaży Towaru, dostawa Towaru

 

 1. Realizacja Umowy Sprzedaży i wysłanie Towaru następuje nie później jednak niż w ciągu 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy, Klient ma prawo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie za Towar, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na zapłatę nie krótszy niż 2 Dni robocze, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 i 3 dla skuteczności złożenia oświadczenia wystarczające jest wysłanie go drugiej Stronie na Trwałym nośniku.
 5. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania. Strony mogą rozwiązać Umowę Sprzedaży w drodze porozumienia.
 6. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczona jest do obszaru administracyjnego Miasta Stołecznego Warszawy oraz obszaru w promieniu 20 kilometrów od centrum Miasta Stołecznego Warszawy.
 7. Klient na etapie zawierania Umowy Sprzedaży, poprzez wskazanie adresu dostawy dokonuje weryfikacji, czy Sprzedawca oferuje dostawę Towaru pod wskazany przez niego adres.
 8. W razie braku możliwości dostawy Towaru pod wskazany adres Umowa Sprzedaży nie może zostać zawarta.
 9. Każda ze Stron uprawniona jest do przedłużenia terminu realizacji Umowy Sprzedaży Towarów lub ich dostawy, w przypadku występowania po jej stronie Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą o której mowa w zd. 1 rozumie się występujący na obszarze wysyłki lub dostawy Towaru tj. pożar, powódź, stan wojny, wyjątkowy, klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego, epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, przerwy w dostawie energii.
 10. W przypadku o którym mowa w ust. 9 Strona dotknięta Siłą Wyższą zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o tym fakcie oraz ustalenia terminu realizacji Umowy Sprzedaży Towarów lub ich dostawy.

 

§11
Plug-in

 

 1. Sprzedawca w ramach Serwisu umożliwia Klientowi korzystanie z usługi „plug-in” (wtyczki) portali społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, których dostawcami są te portale.
 2. Wtyczki portali społecznościowych dostępne w ramach Serwisu oznaczone są okienkiem z logo portalu.
 3. Korzystanie z usługi plug-in ma charakter jednorazowy i umożliwia Klientowi przekierowanie na profil (konto) Sprzedawcy prowadzony na danym portalu społecznościowym i dalsze bezpośrednie korzystanie z usług tego portalu.
 4. Zasady korzystania z umieszczonych na Serwisie plug-in portali społecznościowych określa podmiot świadczący te usługi.
 5. Sprzedawca nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Z uwagi na powyższe celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców tj.:
  • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA,
  • Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

 

§12
Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży są nowe lub wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru lub nieprawidłowości w działaniu Usługi Klient upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą i składa reklamację. Reklamacja winna być złożona na Trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres Sprzedawcy.
 5. Zalecane jest przez Sprzedawcę, wskazanie przez Kupującego w chwili składania reklamacji: danych pozwalających zidentyfikować Klienta, Towar, przyczyny reklamacji oraz żądania Klienta.
 6. Klient, w ramach przyznanych uprawnień w przedmiocie treści żądania reklamacyjnego, może według swego wyboru:
  • żądać obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem rozpatrzenia reklamacji zaproponowanym przez Sprzedawcę.

 • żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Postanowienia ust. 4-6 znajdują zastosowanie odpowiednio w stosunku do reklamacji Usługi.
 2. Klient, który wykonuje przysługujące mu w ramach reklamacji uprawnienia, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów dostarczenia Towaru wadliwego do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca zwraca Klientowi te koszty w sposób i formie wskazanej przez Klienta.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, a w przypadku reklamacji Usług – 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Klienta lub adres jego poczty elektronicznej, w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca, o ile jest to możliwe, wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Klienta do ich uzupełniania, Sprzedawca pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji.
 5. Uwzględniając reklamację Sprzedawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami wskazanymi w ust. 6.
 6. Strony mogą ustalić inny sposób rozpatrzenia reklamacji w szczególności poprzez zaoferowanie Klientowi innego Towaru.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca, informuje Klienta będącego Konsumentem o:
  • przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;
  • wyrażeniu przez Sprzedawcę zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 13 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§13
Odstąpienie od umowy

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych ust. 10 i 11.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca lub świadczenia Usugi.
 4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia składane jest na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem korespondencji pocztowej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu oświadczenia o którym mowa w ust. 4.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towarów przesyła Klientowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów przez Klienta uważa się ją za niezawartą w takim zakresie w jakim wynika to z oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towarów, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży Towarów, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu o którym mowa w zd. 1.
 13. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 14. Sprzedawca informuje, iż art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przewiduje katalog umów co do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i do których zalicza się umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. Postanowienia ust. 1-14 znajdują zastosowanie odpowiednio do świadczonych przez Sprzedawcę Usług.

 

§14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi za pośrednictwem:
  • złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Izb Handlowych (adres internetowy: https://www.wiih.org.pl),
  • złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Izby Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą (adres internetowy: https://www.wiih.org.pl),
  • możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w szczególności powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumenta),
  • złożenie wniosku do Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności z siedzibą w Warszawie (adres internetowy: https://www.cprsz.pl/strona-glowna-1),
  • szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 2. Sprzedawca wskazuje, że rejestr podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Sprzedawca wskazuje, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§15
Wyłącznie odpowiedzialności w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami jest ograniczona do Ceny Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona wyłącznie do wartości kupionego Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.

 

§16
Własność intelektualna

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Serwisie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Sprzedawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 4. Postanowienia ust. 3 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Serwisu w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zawartych w katalogach, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, otrzymywanych lub uzyskiwanych przez Klienta. Informacje o których mowa w zd. 1 mają charakter wyłącznie informacyjny i z zastrzeżeniem informacji dotyczących Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, oraz nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§17
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.12014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,
  • zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy .
  • zmiany profilu działalności Sprzedawcy, wprowadzenia lub zmiany asortymentu Towarów,
  • wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa ich świadczenia.
 6. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni.
 7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na uprzednio zawarte Umowy Sprzedaży do których stosuje się postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego.
 8. Integralną cześć Regulaminu stanowią Załączniki do niego.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zaprzestania świadczenia Usług lub funkcjonowania Serwisu np. z powodu podejmowania czynności technicznych dotyczących działania Serwisu.

 

 

 

 

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……………………………………………………………………………………………………………………………… [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) ………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………

– Data …………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0