Realizujemy wyłącznie zamówienia od 80 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta.

Regulamin Konkursu Baziółka

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia
  konkursu z nagrodami (zwanego dalej „Konkursem”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka Swedeponic Polska Sp z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Kraśnicza Wola 41, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036732, NIP 5291000035, Regon 01067841500000, reprezentowaną przez Wojciecha Stanisława Kozłowskiego
 3. Konkurs jest przeprowadzany w serwisie Facebook pod adresem:
  https://www.facebook.com/Baziolka/ oraz Instagram pod adresem:
  https://www.instagram.com/Baziolka/.
 4. Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem
  https://www.facebook.com/Baziolka/.
 5. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany lub wspierany w jakikolwiek sposób przez serwisy Facebook oraz Instagram.

 

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca konto użytkownika w serwisie
  Facebook lub Instagram (zgodnie z regulaminami odpowiednio serwisu Facebook i Instagram),
  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów
  powiązanych osobowo lub kapitałowo z Organizatorem, a także pracownicy i współpracownicy
  innych podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu
  na zlecenie lub we współpracy z Organizatorem, a także ich małżonkowie, zstępni, wstępni
  oraz rodzeństwo.

 

§ 3
Zasady Konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 1 i 2 (zwana dalej: „Uczestnikiem”), musi zrealizować następujące zadanie konkursowe: opisz lub dodaj zdjęcie swojego świątecznego dania z wykorzystaniem ziół.
  2. Wszystkie czynności, o których mowa w ust. 1 powinny zostać zrealizowane odpowiednio poprzez portal Facebook lub Instagram, w zależności od tego, za pośrednictwem, którego serwisu Uczestnik bierze udział w Konkursie.
  3. Szczegóły dotyczące zadania Konkursowego zostaną podane 14.12.2021 r. w poście, zamieszczonym przez Organizatora na jego profilu w serwisie Facebook oraz Instagram, oznaczonym jako post konkursowy.
  4. Czas na realizację zadania Konkursowego trwa od chwili zamieszczenia przez Organizatora postu konkursowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do dnia 21.12.2021 r. do godziny 23:59.
  5. Zadanie Konkursowe zrealizowane w innej formie i poza wskazanym w ust. 4 powyżej terminem nie będą brane pod uwagę.
  6. W ramach jednego serwisu internetowego, za pośrednictwem, którego Uczestnik bierze udział w Konkursie, Uczestnik może zrealizować zadanie konkursowe tylko raz. W przypadku zrealizowania zadania konkursowego w ramach danego serwisu internetowego więcej niż raz, Organizator weźmie pod uwagę jedynie pierwsze z nich.
  7. W Konkursie zostaną wyłonione 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi, które zostanie nagrodzone.
  8. Uczestnik:
   • 1) oświadcza, że zrealizowana przez niego praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi, a w szczególności nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich;
   • 2) udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zrealizowanej przez Uczestnika pracy konkursowej poprzez jej publikację na należących do Organizatora profilach w serwisach internetowych Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej https://www.baziolka.pl;
   • 3) zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku (w przypadku, gdy wizerunek Uczestnika widnieje na pracy konkursowej) na należących do Organizatora profilach w serwisach internetowych Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej https://www.baziolka.pl, a w przypadku gdy na pracy konkursowej widnieje wizerunek innej osoby niż Uczestnik, Uczestnik oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że osoba ta zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie jej wizerunku we wskazany w niniejszym punkcie sposób.
  9. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Akceptacja Regulaminu następuję poprzez realizację zadania konkursowego.
  10. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 4
Uprawnienia Organizatora

Organizatorowi przysługuje prawo do:

 1. dyskwalifikacji osób, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia (np. profil w serwisie internetowym, za pośrednictwem, którego dana osoba bierze udział w Konkursie zawiera nieprawdziwe dane osobowe), a także osób posługujących się fikcyjnymi kontami;
 2. dyskwalifikacji Uczestników, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu;
 3. dyskwalifikacji Uczestników, których prace konkursowe lub odpowiedzi zawierają treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób
  dyskryminujące, a także nawołujące do łamania prawa lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub mają wulgarny charakter.

 

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych, biorąc pod uwagę takie kryteria jak pomysłowość, kreatywność i estetyczność.
 2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, jury wyłoni w drodze głosowania 3 laureatów.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Nagroda przyznawana w Konkursie to zestaw, w którego skład wchodzą: zioła Baziółka, limitowany kalendarz Baziółka, książka „K5 Domowa Gastrobanda”, kosmetyki Laboratorium Dobrego Nastroju (świeca, kula do kąpieli oraz mydło) o łącznej wartości 180 zł brutto. Pula nagród wynosi 3.
 5. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę, nie może zostać również przekazana przez laureata Konkursu na rzecz osoby trzeciej.
 6. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w ramach Konkursu.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 28.12.2021 r. na profilu Organizatora w serwisach Facebook oraz Instagram.
 8. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

 

§ 6
Wydanie nagród

 1. W celu realizacji przekazania nagród laureatom Konkursu, Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów z prośbą o przesłanie na adres e-mail kontakt@baziolka.pl danych niezbędnych do wydania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu).
 2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od danego laureata danych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie dostarczy Organizatorowi (na prośbę Organizatora) danych, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez jury.
 4. Wysyłka nagród dla laureatów Konkursu zostanie zrealizowana na koszt Organizatora.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2021 r.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baziolka.pl lub w formie tradycyjnej na adres pocztowy Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, natomiast reklamacje związane z wydaniem nagród w terminie 14 dni od dnia doręczenia nagrody, a w przypadku jej niedoręczenia z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Organizator, od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust 2. Reklamacje wysłane z naruszeniem właściwego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak ufundowanie dodatkowych nagród, dodanie nowych kategorii w ramach Konkursu, wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu rozpoczęcia lub rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści na profilu Organizatora w serwisach Facebook oraz Instagram odpowiednią informację o jego zmianie, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego zmiana wchodzi w życie, a także zamieści aktualną treść Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Baziolka/.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, a także zmianę jego terminu. W przypadku odwołania Konkursu prawo do nagrody przysługuje jedynie Uczestnikom, którzy zrealizowali zadanie konkursowe do dnia jego anulowania, i których prace zostały pozytywnie ocenione przez jury powołane przez Organizatora.
 6. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników wskazane są w załączniku do Regulaminu „Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników”.
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Kontynuuj zakupy
0