Realizujemy wyłącznie zamówienia od 50 złotych. Teren dostawy Warszawa + 20km od granic miasta. Pobierz kalendarz na 2021!

Konkurs “Moje dziecko gotuje z Baziółką”

 

Regulamin Konkursu
“Moje dziecko gotuje z Baziółką”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu z nagrodami (zwanego dalej „Konkursem”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Swedeponic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Kraśnicza Wola 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036732, NIP 5291000035, REGON 01067841500000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 244 500,00 zł (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Konkurs jest przeprowadzany wśród pracowników firmy Swedeponic Polska Sp. z o.o.
 4. Regulamin dostępny jest w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie Organizatora oraz został dostarczony drogą mailową do pracowników firmy Swedeponic Polska Sp. z o.o.

 

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie dziecko pracownika zatrudnionego w firmie Swedeponic Polska Sp. z o.o., posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3
Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 1 (zwana dalej: „Uczestnikiem”), musi zrealizować następujące zadanie konkursowe:
  • 1) przygotować posiłek składający się ze świeżych ziół marki Baziółka
  • 2) nagrać proces przygotowania posiłku w formie video
  • 3) przygotowane video dostarczyć do Organizatora na adres mailowy: kontakt@swedeponic.pl, umieszczając w tytule maila “Zgłoszenie konkursowe: Moje dziecko gotuje z Baziółką”.
 2. Czas na realizację zadania Konkursowego trwa od dnia 07.05.2021 roku do dnia 31.05.2021 roku do godziny 23:59.
 3. Zadanie Konkursowe zrealizowane w innej formie i poza wskazanym w ust. 4 powyżej terminem nie będą brane pod uwagę.
 4. Zadanie Konkursowe nie musi zawierać wizerunku Uczestnika.
 5. Uczestnik może zrealizować zadanie konkursowe tylko raz. W przypadku zrealizowania zadania konkursowego więcej niż raz, Organizator weźmie pod uwagę jedynie pierwsze z nich.
 6. W Konkursie zostaną wyłonione 2 (dwa) najlepiej zrealizowane zadania, które zostaną nagrodzone nagrodą główną, 2 kolejne – nagrodą pocieszenia, a wszyscy uczestnicy otrzymają nagrodę za udział w Konkursie.
 7. Uczestnik:
  • 1) oświadcza, że zrealizowana przez niego praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi, a w szczególności nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Akceptacja Regulaminu następuję poprzez realizację zadania konkursowego.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 4
Uprawnienia Organizatora

Organizatorowi przysługuje prawo do:

 1. dyskwalifikacji osób, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia;
 2. dyskwalifikacji Uczestników, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu;
 3. dyskwalifikacji Uczestników, których prace konkursowe lub odpowiedzi zawierają treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób dyskryminujące, a także nawołujące do łamania prawa lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub mają wulgarny charakter.

 

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych, biorąc pod uwagę takie kryteria jak pomysłowość, kreatywność i estetyczność.
 2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, jury wyłoni w drodze głosowania:
  • 1) 2 (dwóch) laureatów, przyznając im nagrody główne – hulajnogę (dla rodzica dziecka do 10 lat) lub smartwach (dla rodzica dziecka w wieku 10-18 lat);
  • 2) 2 (dwóch) laureatów, przyznając nagrody pocieszenia w postaci gier planszowych.
 3. Pozostałym Uczestnikom Konkursu Organizator przyzna nagrody za udział w postaci zestawu gadżetów Baziółka.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę, nie może zostać również przekazana przez laureata Konkursu na rzecz osoby trzeciej.
 6. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w ramach Konkursu.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 01.06.2021.
 8. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w wiadomości mailowej lub osobiście.

 

§ 6
Wydanie nagród

 1. W celu realizacji przekazania nagród laureatom Konkursu, Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów z prośbą o przesłanie na adres kontakt@baziolka.pl danych niezbędnych do wydania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu).
 2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od danego laureata danych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie dostarczy Organizatorowi (na prośbę Organizatora) danych, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez jury.
 4. Wysyłka nagród dla laureatów Konkursu zostanie zrealizowana na koszt Organizatora.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2021 r.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baziolka.pl lub w formie tradycyjnej na adres pocztowy Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, natomiast reklamacje związane z wydaniem nagród w terminie 14 dni od dnia doręczenia nagrody, a w przypadku jej niedoręczenia z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Organizator, od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust 2. Reklamacje wysłane z naruszeniem właściwego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak ufundowanie dodatkowych nagród, dodanie nowych kategorii w ramach Konkursu, wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu rozpoczęcia
  lub rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie Organizatora odpowiednią informację o jego zmianie, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego zmiana wchodzi w życie, a także zamieści aktualną treść Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, a także zmianę jego terminu. W przypadku odwołania Konkursu prawo do nagrody przysługuje jedynie Uczestnikom, którzy zrealizowali zadanie konkursowe do dnia jego anulowania, i których prace zostały pozytywnie ocenione przez jury powołane przez Organizatora.
 6. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników wskazane są w załączniku do Regulaminu „Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników”.

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Moje dziecko gotuje z Baziółką”

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników

 1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu:
  • a) przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagród (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • b) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”;
  • c) dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 4. Przekazanie danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3. powyżej.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • a) czas organizacji Konkursu,
  • b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
  • d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.
 7. Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora, mają prawo:
  • a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
  • c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
  • e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
  • f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym:
  • a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • c) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych („IOD”) za pośrednictwem adresu e-mail: odo@swedeponic.pl.

 

 

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0